Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder – som problem og ressurs. 
Kilde: Arnhild Krogh - Norsk Vann
 
Klima- og miljødepartementet sendte på høring NOU 2015:16 den 2. februar med høringsfrist 3. mai. Høringsdokumentene kan lastes ned her. Norsk Vanns høringsuttalelse kan lastes ned her i fulltekst pdf. 

Hovedbudskap i uttalelsen

”Det er stort behov for et mer «klimatilpasset» regelverk, for å kunne tilpasse Norge til et klima i endring. Forebygging mot skader ved ekstreme nedbørepisoder og håndtering av overvannet som problem og ressurs er en viktig del av klimatilpasningsarbeidet. 
 
NOU 2015:16 inneholder mange gode forslag til endringer i eksisterende lovverk og rammebetingelser, som vil gi et mer «klimatilpasset» regelverk. Norsk Vann berømmer utvalget for et grundig arbeid og stiller oss i hovedsak bak endringsforslagene til plan- og bygningsloven, forurensningsloven, vannressursloven og vass- og avløpsanlegglova. Norsk Vann har en rekke mer detaljerte kommentarer til de ulike forslagene. Norsk Vann mener det haster med å iverksette de foreslåtte endringene med tilhørende forskrifter både for ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse. 
 
Les hele artikkelen HER  http://norskvann.no/index.php/meninger/horingsuttalelser/1196-ansvar-for-overvannsskader-ma-utredes ... http://norskvann.no/index.php/meninger/horingsuttalelser/1196-ansvar-for-overvannsskader-ma-utredes