Fra venstre på bildet: ass. direktør Yngve Wold i Norsk Vann, førsteamanuensis Arve Heistad ved NMBU, Venstre-politiker Solveig Schytz, stortingsrepresentant Abid Q. Raja, rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU, stortingsrepresentant Ketil Kjenseth, direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann, avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV, og dekan Cecilie Rolstad Denby ved NMBU. Foto: Odd Borgestrand.

Samfunnet er helt avhengig av at vann- og avløpstjenestene fungerer godt, slik at det er rent vann i springen og rent vann i naturen. En hovedutfordring i dette arbeidet er det omfattende ledningsnettet for vann, avløp og overvann, som i sum er på hele 280.000 km i Norge. Dette må bygges, driftes og vedlikeholdes på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte. 

Budsjettavtalen som ble inngått mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF i dag, bevilger 2,5 millioner kroner til etablering av et nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås.

 - Det er et stort behov for kompetanse- og teknologiutvikling på dette området. En norsk satsing vil gi bedre og billigere vann- og avløpstjenester og vil også bidra til det grønne skiftet gjennom innovasjon og nye miljøarbeidsplasser, forteller stortingsrepresentant Abid Q. Raja fra Venstre på et pressetreff på NMBU. 

Med utgangspunkt i et prosjekt i Norsk Vann, har vannbransjen etablert et godt samarbeid mellom de offentlige og private aktørene i verdikjeden for å få realisert et slikt kompetansesenter. Hensikten er å legge til rette for kompetanseheving og teknologiutvikling på ledningsnettområdet.

 - Statlig støtte er avgjørende for at et slikt kompetansesenter kan bli realisert, så dette er en gledens dag for både vannbransjen og for kunder av vann- og avløpstjenester, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann. 

Lokaliseringen av kompetansesenteret til NMBU, i et samarbeid også med NTNU i Trondheim, gir viktige synergier ved at senteret skal brukes til undervisnings- og forskningsformål.

 - Det er et viktig løft for Norge å få på plass et slikt nasjonalt kompetansesenter, sier rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU, som ser frem til at senteret integreres tett med utdanning og forskning på et område som NMBU har tung kompetanse på. 

Kommuner og kommunalt eide selskaper er de som sørger for vann- og avløpstjenestene og vil være sentrale brukere av kompetansesenteret.

 - Dette er et viktig skritt på vegen til å realisere et kompetansesenter for ledningsteknologi, som bransjen har jobbet for i mange år. Vi er nå veldig optimistiske til at vi får gjennomført de visjonene vi har hatt, uttaler avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo kommunes vann- og avløpsetat, som har vært en av initiativtakerne til kompetansesenteret og er leder av styringsgruppen for prosjektet.

Les mer om saken her og her