Kilde: Raufoss Water & Gas AS - Siv.Ing. / Administrerende Direktør Lars Kristian Ølstad

ISIFLO leverer koblinger til hele det europeiske markedet. ISIFLO er markedsleder i blant annet Tyskland, Nederland og Frankrike. For ISIFLO medførte diskusjonen i Tyskland og Nederland at vi måtte tilpasse oss og levere i en kvalitet som var listet på «UBA»-listen (Info lenger ned i artikkelen) og samtidig kombinere dette med de nordiske krav til avsinkingsbestandighet. I samarbeid med SINTEF Raufoss Manufacturing utviklet derfor ISIFLO en helt ny messingkvalitet i løpet av 2012/13. Resultatet er en noe mer omfattende prosessering på grunn av økt kobberinnhold og snevrere toleransegrenser for den nye messing legeringen. Alt som leveres på markedet i dag er av den nye legeringen. ISIFLO er den første på markedet som kombinerer de tyske krav til blyavgivelse med de nordiske krav til avsinkingsbestandighet (korrosjonsbestandighet). Denne har fått merkenavnet
«RA455» / Europeisk betegnelse CW 625.

Forhistorien til kravene omkring blyavgivelse til drikkevann  

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har satt grenseverdier for hvor mye bly drikkevann kan inneholde før det kan skape en helserisiko for mennesker. Denne er satt til maksimalt 10 µg/l (0,000001g/l) som akseptabelt over menneskets beregnede levetid uten å skape helseskade. Bly samler seg opp i kroppen og skilles ikke ut, derfor er det ekstra oppmerksomhet rundt dette. Når man analyserer vann ned til de minste detaljer, vil man alltid finne spor etter forskjellige metaller og grunnstoff – uten at dette umiddelbart er ensbetydende med helserisiko for mennesker. 

I en del europeiske land, har man tidligere brukt blant annet blyrør i drikkevannsforsyningen. Dette har medført at man enkelte steder har målt for høye blykonsentrasjoner på tappestedet. Som følge av dette har det oppstått en diskusjon omkring krav til materialer i kontakt med drikkevann. Utover dette er det i enkelte områder (bl.a. tidligere Øst-Tyskland) også problemer med for høyt blyinnhold i grunnvannet. Dette forsterker ytterligere problematikken. 

4 EU-land har gått sammen i et arbeid med dette (Tyskland, England, Frankrike og Nederland). På vegne av disse 4 landene har Tyskland tatt en ledende rolle. De har utviklet en testmetode hvor man sirkulerer vannet i 26 uker i en lukket krets. Man tester dette på 3 ulike vannkvaliteter fra Berlin, Wurzburg og Karlsruhe. Her måler man blant annet bly-avgivelse til vannet. Ut fra denne testen har man laget en liste over godkjente messingkvaliteter. Denne listen blir offentliggjort og håndhevet av «Umweltbundesamt» (UBA) som tilsvarer en blanding av Folkehelseinstituttet og Mattilsynet i Norge. De aller fleste anvendte messingkvaliteter består denne testen – selv med blyinnhold opptil 3-4% i legeringen. Det er stor diskusjon omkring gyldigheten og relevans av disse testkriteriene i Europa. Hittil er det bare i Tyskland og Nederland man refererer til denne listen. Frankrike og England har ikke tatt denne i bruk.  

En tidligere mye brukt avsinkingsbestandig messingkvalitet under den såkalte standarden CW 602N har derimot ikke passert denne testen. I Norden har denne messingkvaliteten vært den overlegent mest brukte messingen til nå. På tross av dette er det ikke registrert noen problemer med for høye bly-verdier i nordiske tappekraner. Dette reiser spørsmålet om den tyske testens relevans for det nordiske markedet.  Også ikke avsinkingsbestandige messingkvaliteter møter de tyske kriteriene. En full tilpasning til de tyske kriteriene, ville derfor åpne opp for ikke korrosjonsbestandige koblinger og senere korrosjonsproblemer med påfølgende fare for forurensninger av drikkevannet i ledningene. 

Ytterligere informasjon:
Raufoss Water & Gas AS Box 143, N - 2831 Raufoss 
E-mail: info@isiflo.com ... www.isiflo.com