Skrevet av Yngve Wold.

Senteret lokaliseres til Ås i Akershus, og en nær tilknytning til NMBU sikrer gode koblinger mellom utdanning, forskning og praktisk anvendelse.

Senteret skal være en attraktiv fasilitet for kurs og opplæring innen fullskala ledningsnett av alle typer og dimensjoner. Videre skal det være et senter hvor ny ledningsteknologi og øvrig vanninfrastruktur kan demonstreres og testes og hvor det kan drives utdanning og forskning. Hit skal brukerne komme for å lære, opparbeide ny kunnskap og utvikle nye produkter og tjenester. Senteret vil ha en modulbasert oppbygging som legger til rette for en trinnvis utvikling tilpasset ønsker, behov og finansiering.

Aksjeselskapet eies 60 % av offentlige eiere hvor de største kommunene, NMBU og Norsk Vann er inne. 40 % av aksjene eies av private aktører, som utgjøres av produsentfelleskap i VA og VVS produsentene VVP, NRF og Basal, samt bransjeorganisasjonene Rørinspeksjon Norge, MEF, SSTT og RIF. Sammen skal disse nå sikre at senteret bygges og fylles med innhold og tjenester fram mot en planlagt åpning i andre halvår 2021. Staten har bidratt med om lag halvparten av kapitalbehovet på vel 40 mill. kr, resten av finansieringen kommer fra de største ledningseierne, Norsk Vann, MEF og produsentene. For å komme helt i mål med finansieringen fikk kommuner på Østlandet nylig invitasjon til å bidra økonomisk. 

Mer informasjon finnes HER og på nettsiden til Nasjonalt senter for vann-infrastruktur : www.vannsenter.no/ 

Tilleggsinformasjon fra VVP ...

  • Aksjonærgruppen av leverandører og grossister består ved stiftelse av selskapet av VVP, NRF og Basal. VVP har rett til å nominere styremedlem de to første årene etter stiftelse. NRF og Basal har lik rett til å nominere varamedlem, og begge parter har uttrykt ønske om denne posisjonen ved stiftelse. Det er derfor foretatt loddtrekning for å avgjøre hvem som fyller dette funksjonen. Loddtrekningen er foretatt av Norsk Vann. Utfallet av trekningen er at Basal går inn i rollen som vara til styret ved stiftelse, og de har foreslått Terje Reiersen som sin representant. NRF overtar vervet etter 1 år, og videre nominasjon er regulert i Bilag 3 til Aksjonæravtalen mellom stifterne av selskapet.
  • VVPs styremedlem Daglig leder Bjarne Haugland