I høringssvaret til Norsk Vann understrekes det at vann og avløp er samfunnskritiske monopoltjenester av allmenn interesse. Departementet anmodes derfor til å legge vekt på at Norge opprettholder den nasjonale selvråderetten over eierskap, organisering og finansiering av vann- og avløpstjenester og at denne selvråderetten ikke begrenses eller utfordres gjennom internasjonale investeringsavtaler.