Norsk Vann utga i 2004 rapporten «Trenger Norge en VA-lov?». I årene etter har Norsk Vann i samarbeid med bl.a. KS, Huseiernes Landsforbund og Finans Norge stadig tatt opp med myndigheter og politikere behovet for et mer avklart regelverk på vann- og avløpsområdet. Utfordringene med klimaendringene og håndtering av overvann har vært et viktig argument for nødvendigheten av et lovarbeid som avklarer kommunenes ansvar på området, moderniserer gebyrbestemmelsene mv. Behovet for god håndtering av overvannet har økt, fordi klimaendringene med større nedbørmengder og hyppigere styrtregn, kombinert med økt fortetting, har ført til mer overvann i byer og tettbebyggelser.

Les mer her ...