Seminaret startet med en innledning fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Sekretariatsleder Per Sandberg i Klima- og miljødepartementet startet med å si at Norge ikke er på vei til å redusere sitt klimagassutslipp, og at det er nødvendig å sette inn tiltak. Utvalget har utfordret hele Norge til innspill. Vannbransjen var en av 11 bransjer som sendte inn sine innspill. Disse kan du lese mer om her. 

Ekspertutvalget konkluderer med at Norge ikke er nok "på" i teknologiutviklingen for et grønt skifte. Forslagene som fremkommer i rapporten må konkretiseres i samspill mellom myndighetene og næringene. Sandberg var tydelig på at en bedre koordinering i forvaltningen må til for å løse utfordringene. Han trakk frem "skrekkeksemplet" vannbransjen som har hele 11 departementer å forholde seg til, uten at noen av dem påberoper seg å "eie" vannbransjen.

Norsk Vanns direktør, Toril Hofshagen, redegjorde for Norsk Vanns syn på behovet for en helhetlig stortingsmelding om vann og avløp, som det har vært fremmet forslag om fra politisk hold. Hun viste til at det aldri tidligere har vært utgitt en samlet melding for vann- og avløpstjenestene, og at vannbransjen gjerne ville være med på en nærmere drøfting av aktuelle temaer for en stortingsmelding. Men hun mente at det akkurat nå er viktigst med en snarlig oppfølging fra Regjeringens side av overvannsutvalgets anbefalinger i NOU 2015:16, herunder forslaget til sektorlov om vann- og avløpstjenestene. Et arbeid med en stortingsmelding om vann og avløp bør vente til sektorloven og et mer "klimatilpasset" regelverk er på plass, sa hun.

Det siste av tre temaer som var oppe til diskusjon, var utviklingen av et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi ved NMBU på Ås. Rektor ved universitetet, Mari Sundli Tveit, orienterte om det tverrfaglige samarbeidet og behovet for et slikt kompetansesenter. For ledelsen ved NMBU er dette en prioritert sak. Et nasjonalt kompetansesenter må ligge tett på de beste forskningsmiljøene, og de finner man blant annet på Ås, mente hun. NMBU vil jobbe for en nasjonal status på anlegget.

Medlem i styringsgruppen for nasjonalt kompetansesenter, Sigurd Grande fra Oslo kommune VAV, gikk mer i detaljene om kompetansesenteret for politikerne og bransjen som deltok på vannseminaret. Norsk Vann har gitt innspill til Stortinget om en finansiering av kompetansesenteret. Du kan lese mer om det her.

Til sammen 20 deltagere fra bransjen, både fra organisasjoner, myndigheter og næringslivet, og 3 stortingspolitikere lagde rammen for et godt møte på Stortinget om vann- og avløpstjenestene. Ketil Kjenseth (Venstre), Stein Erik Lauvås (Arbeiderpartiet) og Helge Thorheim (Fremskrittspartiet) deltok fra Stortingets vanngruppe. Fra VA og VVS produsentene VVP deltok styreformann Bjørn Arve Sømhovd (adm dir Ulefos AS).

På bilde ser du fra venstre Sigurd Grande (Oslo kommune VAV, Helge Thorheim (FrP), Stein Erik Lauvås (Ap), Mari Sundli Tveit (NMBU), Toril Hofshagen (Norsk Vann) og Ketil Kjenseth (V). Per Sandberg (ekspertutvalget) er ikke på bildet.