Per Henriksen - Publisert 18.08.2016 - Kl. 06:36

Virkeområdet for de fremforhandlede betingelsene i FL-VA/VVS 2016 er all handel med varer mellom medlemmer av VA og VVS Produsentene VVP, Norske Rørgrossisters Forening (NRF) samt Rørentreprenørene Norge.

I forbindelse med samarbeidet rundt VVS-bransjens felles markedsføringskampanje, inngikk de tre bransjeorganisasjonene VVP, NRF og NRL allerede i 2008 en avtale som forplikter partene og deres medlemmer rundt 8 bud for etikk og god samhandling.

De etiske retningslinjene skal sikre at handlinger og kommunikasjon mellom aktørene i verdikjeden er redelig, etisk korrekt og lovlig. De tre aktørene i VA-og VVS-bransjen har i fellesskap utarbeidet etiske retningslinjer for opptreden mellom partene og noen viktige prinsipper for markedsføring. Det vises til at det norske lovverket fått skjerpede bestemmelser om korrupsjon og utilbørlig påvirkning som innebærer at det er blitt straffbart å gi og motta utilbørlige ytelser – både i forhold til privat og offentlig ansatte og tillitsvalgte.

Det er også et ønske fra de aktuelle bransjeforeninger å kanalisere mer av bransjens midler til fellestiltak for å styrke kompetanse, rekruttering og bransjens omdømme. Man vil skjerpe bruken av markedsføringsmidler til rent faglige arrangement samtidig som man har søkt å nedfelle noen fornuftige og rettferdige prinsipper rundt kostnadsfordeling vedrørende annonsering og markedsføring.

Retningslinjene skal sikre et verdisyn som skaper grunnlag for sunn forretningsførsel, samfunnsansvar og gode, sunne relasjoner bedriftene i mellom.

Første punkt går på personlig vinning, og at det ikke skal gis eller tas i mot økonomiske – eller andre fordeler. Gaver til forretningsforbindelser skal være av moderat verdi og skal vanligvis tildeles bedriften.
 
Når det gjelder arrangementer skal ha et klart og udiskutabel faglig innhold. 

 

Les hele artikkelen HER undefined