Mandag 19. mai deltok Norsk Vann i kommunal- og forvaltningskomiteens høring av Kommuneproposisjonen 2015. Norsk Vanns hovedbudskap var følgende:
 
1.    Regjeringen, Stortinget og kommunene bør i sine diskusjoner om kommunesammenslåing og kommunesamarbeid ha et aktivt forhold til vann- og avløpstjenestene, som et grunnleggende, kommunalt tjenesteområde. Det er behov for robuste, kommunale kompetansemiljøer som kan sikre en innovativ og kostnadseffektiv forvaltning av vann- og avløpstjenestene. Dette tjenesteområdet er for dårlig belyst i Kommuneproposisjonen 2015 og bør nevnes spesielt i komiteinnstillingen som et fokusområde.

2.    Uansett kommunestørrelse viser erfaringene at det også er behov for interkommunale samarbeidsløsninger for å løse utfordringene på vann- og avløpsområdet. Blant annet er det behov for interkommunale vannassistanser (driftsassistanser) for å løse særskilte utfordringer i fellesskap for både små og store kommuner. Norsk Vann legger før sommeren frem en rapport med evaluering av dagens assistanseordninger, som viser nytten og behovet. Et viktig funn er at det er avgjørende med statlige incentivordninger for å stimulere til etablering og utvikling av slike vannassistanser der dette ikke er tilfredsstillende løst i dag.Høringen kan spilles av fra Stortingets videoarkiv (Norsk Vanns innlegg er ca. kl. 15:20 inn i opptaket) og Norsk Vanns skriftlige høringsinnspill kan lastes ned på nettsiden til Norsk Vann (her).