VVP har sendt innspill til …

 • Næringskomiteen stortinget 
 • Finanskomiteen Stortinget 
 • Energi- og miljøkomiteen Stortinget 
 • Nærings- og fiskeridepartementet 

Mailen innledes omtrent slik avhengig av hvem som er mottager; Spredning av COVID-19 og den økonomiske nedturen i kjølvannet av epidemien har alvorlige konsekvenser for blant annet VA- og VVS-produsenter i Norge. Særlig er krevende for bedrifter som må importere deler fra andre land. Kritiske kompetansemiljøer Norge trenger for å tilpasse landet vårt til klimaendringene og ta igjen etterslep innen vann og avløp. Vedlagt følger et kort innspill til det viktige arbeidet som gjøres av stortinget/regjeringen (avhengig av om mottager er storting eller departement) å stanse den økonomiske nedgangen.

Krisetiltak for VA og VVS

1.   Kritisk valutasituasjon og stor usikkerhet

Den økonomiske krisen i kjølvannet av COVID-19 pandemien rammer aktiviteten i hele bygg- og anleggsbransjen. For bedrifter innen vann og avløp (VA og VVS) er situasjonen alvorlig. Kombinasjonen av redusert aktivitet i markedet, stor usikkerhet om krisens varighet og en akutt valutasituasjon som dramatisk påvirker innkjøpsprisene, gjør at det er stort fare for permitteringer, oppsigelser og verste fall konkurser i ukene og månedene som kommer.

En undersøkelse blant medlemsbedriftene i VVP viser at over 80 % av bedriftene innen VA og VVS melder at de i løpet av den nærmest framtiden vil kunne kommer til å måtte permittere ansatte. Nær halvparten opplever allerede en uke inn i krisen at salg og antall oppdrag synker. 75 % av medlemmene svarer at valutasituasjonen påvirker deres virksomhet i negativt og i vesentlig grad. Valutasituasjonen er særlig kritisk fordi den vil måtte føre til vesentlig heving av salgsprisen i en situasjon med stor økonomisk usikkerhet og et krevende marked. Uten umiddelbare tiltak for å adressere denne situasjonen vil bedrifter med kritisk kompetanse innen blant annet vann og avløp kunne få store problemer med å videreføre driften.

En av tre VVP-medlemmer rapporter om at prosjekter i offentlig regi utsettes eller reduseres som følge av COVID-19 utbruddet. I denne sitasjonen er det særlig viktig at stat, kommune og offentlig eide selskaper ikke bidrar til å ytterligere forsterke nedkjølingen av økonomien, men tvert om opprettholder sin aktivitet og sine innkjøp. Bedriftene i VA og VVS-sektoren har høy kapasitet, nær 9 av 10 melder at fremdeles ikke ser utfordringer når det kommer til å levere inn i prosjekter og til kunder.

2.   Tiltak

I årene som kommer trenger Norge å øke tempoet i oppgradering av vann- og avløp for å ta igjen etterslep og tilpasse samfunnet ti klimaendringene. Dersom nøkkelkompetanse og kapasitet forsvinner fra VA og VVS-sektoren, vil det gjøre framtidige investeringer dyrere og vanskeligere. Tiltak som holder bransjen gående gjennom denne uforutsette, globale hendelsen vil kunne betale seg på sikt.

 • Ekstraordinære tiltak for valutasikring. Valutasituasjonen er kritisk for en rekke norske bedrifter som er avhengig av å importere varer fra utlandet. Mange VA- og VVS-produsenter inngår i langsiktige avtaler som først kan reforhandles om noen måneder. En vedvarende kritisk lav kronekurs vil gjøre valutasituasjonen for disse prekær. I verste fall kan en vedvarende valutakrise føre til at avgjørende kompetansemiljøer Norge trenger for å utvikle framtidens vann- og avløpsinfrastruktur går konkurs. For å hindre konkurser bør myndighetene vurdere å:

  • Henstille Norges bank til å raskest mulig gripe inn for å avdempe valutafallet gjennom å kjøpe norske kroner
  • Åpne for en midlertidig adgang til å reforhandle kontrakter der valutaeffekten utgjør mer enn 5 % av totale kostnader
 • Opprettholde prosjekter og innkjøp i offentlig regi. Planlagte og igangsatte offentlige prosjekter må i så stor grad som mulig opprettholdes. For å sikre rask framdrift bør man legge til rette for:

  • Kompetanse- og ressursdeling mellom ulike offentlige aktører for å forhindre at sykdom og karantene stanser eller skaper store forsinkelser i planlagte prosjekter
  • At kommunene får overført tilstrekkelige ressurser til å igangsette planlagte prosjekter innen vann- og avløp, og oppgradering av offentlige bygg.
  • Staten bør opprette en egen sikkerhetsmekanisme som både trygger kommuner, statsforetak og de som leverer prosjekter til disse mot overskridelser forårsaket av den ekstraordinært lave kronekursen
 • Igangsette planlegging og prioritering av framtidige oppgraderinger: Dersom krisen blir langvarig vil det være kritisk at ledige hender benyttes til å gjøre oppgraderingsarbeid ut over de planer som allerede foreligger i kommunene. Nasjonale myndigheter bør derfor bistå kommunene i å raskest mulig utvikle nye oppgraderingsprosjekter som kan gjennomføres i en situasjon med mye ledig kapasitet i VA og VVS-sektoren.
 • Der det er nødvendig sikre at kommuner, fylkeskommuner og offentilge etater som mangler planleggingskapasitet for å ferdigstille prosjekter som kan igangsettes raskt, får hjelp fra andre offentlige etater.
 • Utsette innbetaling av skatter og avgifter. I en rekke bedrifter er likviditetssituasjonen kritisk, blant annet som følge av den svært svake kronen. En rekke tiltak har blitt iverksatt for å sikre likviditeten i bedrifter, men med den forverrede kronekursen er det behov for å utvide disse.

Vennlig hilsen

VA og VVS produsentene VVP 
Bjarne Haugland
Daglig leder
 
Telefon: (+47) 958 48 966

Adresse: Helgeroveien 196, 3294 Stavern
http://www.vavvs.no 
 

undefined

BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge
org.nr. 983 522 912  MVA

%MCEPASTEBIN%