VA og VVS produsentene VVP er en bransjepolitisk organisasjon.

Er du leverandør til VA- og VVS bransjen, tror vi at våre interesser og vårt virke er i tråd med ditt behov for en støttespiller. VVP taler produsentens sak i og utenfor verdikjeden. Ta kontakt og la oss presentere VVP for deg.

VVP samarbeider aktivt med andre bransje- og næringslivsorganisasjoner innen bygg- og anleggsektoren og har en betydningsfull funksjon for medlemsbedriftene, med spesiell fokus på informasjonslogistikk, etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen.

FAKTA OM VANN

  • Det globale vannmarkedet ble i 2010 beregnet til ca. 2.500 mia. kr.
  • Mere enn 1,2 mia. mennesker hadde i 2010 ikke adgang til rent vann på verdensbasis.
  • Vann er en avgjørende forutsetning for matvareproduksjonen, som utgjør 65 % av ferskvannforbruket.
  • Gjenanskaffelsesverdien av vannforsynings- og avløpsanleggene i Norge, ble i 2012 beregnet til ca. 1100 mrd kr
    (herav VA-nettet = ca.1000 mrd. kr).

Forfallsutvikling
kilde Norsk Vann

Kvaliteten på vann- og avløpsledningene er viktig for kvaliteten på vannet i krana og vannet i naturen. De senere årene har mange kommuner registrert en økning i antall ledningsbrudd, som kan gi skade på veg og bygninger, forurenset drikke- vann i kranene og forurensede utslipp av avløpsvann. Minst 1 av 3 liter vann går tapt i form av lekkasjer, og det er estimert drøyt 50 til- feller av «kloakkstopper» per 1000 km kommunalt avløpsnett.

Nasjonal statistikk viser at årlig fornyelsestakt var 0,64 % for kommunale vannledninger og 0,54 % for kommunale avløpsledninger som glidende snitt for perioden 2012-14. Noe forenklet kan vi si at med en fornyelsestakt på 1 % vil det ta 100 år før ledninger som legges nye i dag, står for tur til å skiftes ut. Gjennomsnittsalderen på vann- og avløpsledningene er hhv. 33 og 37 år, korrigert for ledningsnett som er av ukjent alder. Det viser seg at selv nyere ledninger lagt i 1970 og -80 årene allerede kan være modne for utskifting. Norsk Vanns arbeidsgruppe for ledningsfornyelse har anbefalt en fornyelsestakt på nasjonalt nivå frem til 2040 på 1,2 % for vannledninger og 1,0 % for avløpsledninger.

Tilstanden på ledningsnettet varierer mye fra kommune til kommune. Felles for alle kommuner er behovet for å ha kunnskap om kvaliteten på ledningsnettet, gode rutiner for drift og vedlikehold og en plan for langsiktig fornyelsesarbeid. Kommuner som ikke har et bevisst forhold til ledningsnettets tilstand, vil få stadig større problemer med vann- og avløpstjenesten samtidig som de skyver regningen over på kommende generasjoner.

Tilstanden på huseiernes egne stikk- ledninger er lite kjent, men det antas at fornyelsesbehovet er minst like stort som for de kommunale ledningene.

Nedgravde verdier og investeringsbehov
Norsk Vann rapport B17/2013 «Investeringsbehov i vann- og avløpssektoren» viser at det ville koste formidable 1053 milliarder kroner å bygge vann- og avløpsanleggene på nytt i dag, noe som tilsvarer 40 % av Norges brutto nasjonalprodukt. Om lag 90 % av beløpet gjelder selve ledningene for vann og avløp, mens 10 % gjelder anleggene for bl.a. vannbehandling og avløpsrensing. 62 % av gjenanskaffelsesverdien gjelder de offentlig eide anleggene, mens 38 % gjelder private anlegg som huseier- nes stikkledninger og anlegg i spredt bebyggelse.

Vannbransjen står overfor enorme investeringsbehov i ledningsnettet fremover, for å møte utfordringer som befolkningsvekst, sentralisering, vedlikeholdsetterslep og klimaendringer. I rapport B17 er det estimert et samlet investeringsbehov for kommuner og huseiere på om lag 200 mrd. kr for å oppnå akseptabel standard på vann- og avløpsanleggene i dag, og et ytterligere investeringsbehov på 290 mrd. kr frem til 2030.