De etiske retningslinjene skal sikre at handlinger og kommunikasjon mellom aktørene i verdikjeden er redelig, etisk korrekt og lovlig. De tre aktørene i VA-og VVS-bransjen har i fellesskap utarbeidet etiske retningslinjer for opptreden mellom partene og noen viktige prinsipper for markedsføring.Det er to årsaker til dette.

For det første har det norske lovverket fått skjerpede bestemmelser om korrupsjon og utilbørlig påvirkning som innebærer at det fra 2003 er blitt straffbart å gi og motta utilbørlige ytelser – både i forhold til privat og offentlig ansatte og tillitsvalgte. Senere tids oppslag i media har satt sterk fokus på dette og bør følgelig iakttas i enda sterkere grad i bransjen enn tidligere for derved å ikke ødelegge bransjens omdømme.

For det andre har det vært et ønske fra de aktuelle bransjeforeninger å kanalisere mer av bransjens midler til fellestiltak for å styrke kompetanse, rekruttering og bransjens omdømme – følgelig vil man skjerpe bruken av markedsføringsmidler til rent faglige arrangement samtidig som man har søkt å nedfelle noen fornuftige og rettferdige prinsipper rundt kostnadsfordeling vedrørende annonsering og markedsføring.

undefined Last ned 8 bud som PDF

undefined Last ned skjema for ARRANGEMENT i ht 8BUD

Skjemaet er lagret som interaktiv pdf. Det betyr at data fylles inn i skjemaet, som deretter lagres med nytt navn og sendes som vedlegg til forespørselen.


I forbindelse med samarbeidet rundt VVS-bransjens felles markedsførings-kampanje, inngikk de tre bransjeorganisasjonene VVP, Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og Rørentreprenørene Norge den 19. juni 2008 en avtale som forplikter partene og deres medlemmer rundt 8 bud for etikk og god samhandling. Avtalens gyldighet er senere bekreftet og den foreligger nå som trykksak sammen med FL-VA/VVS 2016.

30. juni 2008 signerte representanter fra de tre organisasjonene avtalen 2008_05_13 8-bud signers 
Foto over fra venstre: Per Eneresen (daværende styreformann NRL) , Kjell Larsen (daværende styreformann VVP) og Steinar Aasland (daværende styreformann NRF). Foto: Bjarne Haugland VVP

 undefined