Vannbransjens KOMPETANSESENTER

BAKGRUNN

I rapporter og utredninger av tilstanden til norske bygg og infrastrukturanlegg kommer det klart frem at vannforsynings- og avløpsanlegg er blant de infrastrukturer som ikke klarer å møte fremtidens utfordringer dersom drift, vedlikehold og investeringsnivået holdes på samme nivå som i dag (RIF rapport «State of the Nation», 2010; Norsk Vann rapport nr. 196). I RIF rapporten «State of the Nation», 2010, er tilstanden på dagens avløpsanlegg vurdert til karakteren to (av fem) som betyr at anleggene er i en så dårlig forfatning at funksjonaliteten er truet. Vannforsyningsanlegg er vurdert til karakter tre som betyr at det må forventes løpende vedlikehold for å opprettholde drift og at fremtidige investeringer er nødvendig. Oppgradering og fornyelse av ledningsanlegg, utdanning og rekruttering av VA-personell, og en betraktelig økning av dagens beskjedne omfang av norsk VA-FoU har blitt definert i alle utredningene som viktige satsningsområder. 

Etterslepet er spesielt stort innen vann- og avløpsledningsnett. I norsk vannbransjen omfatter aktørene i denne verdikjeden kommuner/vann- og avløpsverk, entreprenører, leverandører av teknologi og tjenester for inspeksjon av tilstand av ledningsnett og utstyr, teknologibedrifter innen gravefri ledningsteknikk, konsulentselskaper og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

RIN har i mange år arbeidet for å få etablert et testfelt for opplæring i og utprøving av rørinspeksjonsteknikker, men har så langt ikke fått til en etablering.

I september 2014 under Norsk Vann sitt årsmøte møttes 35 representanter fra ulike deler av norsk vannbransjen innen ledningsnett (representanten fra RIN, SSTT, Olimb Group, Brødrene Dahl, VA- og VVS produsentene VVP, noen store kommuner og interkommunale selskaper, Norsk Vann, sentrale fagpersoner tilknyttet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU i Ås, Sintef) og drøftet videreføring av RIN sitt prosjektforslag.

Konklusjonen på dette møtet ble at det var interesse for å arbeide videre med saken, og man var enige om å utvide initiativet og se på muligheten til å bygge et nasjonalt kompetansesenter for forskning, utvikling, utprøving og opplæring  i framtidsrettet VA-ledningsanlegg og teknologi.

Styringsgruppen i prosjektet Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi hadde sitt første møte 6. april 2016 hos Oslo VAV.

undefined

Prosjektet skal utrede et plangrunnlag for å etablere et kompetansesenter for ledningsnett, med fokus på undervisning, test og demonstrasjon av produkter og løsninger innen ledningsnett. Prosjektet går i Norsk Vann regi, og er finansiert gjennom prosjektsystemet i Norsk Vann, med tilskudd fra leverandørene til VA-sektoren. 

Prosjektet skal videreføre arbeidet som forprosjektet leverte høsten 2015. De store utfordringene forbundet med fornyelse av ledningsnett de kommende årene krever både at det utdannes nytt personell, og at bransjen har gode muligheter til å se nye løsninger demonstrert og testet ut. 

Dette er i tillegg en satsing for forskning og innovasjon, selv om det store volumet i bruken av et framtidig senter vil være knyttet til undervisning og opplæring av driftsrelatert personell. 

Styringsgruppen er bredt sammensatt, og representerer alle interessentene i et slikt kompetansesenter. På det første møtet diskuterte styringsgruppen sitt mandat, og var enige om at leveransene fra prosjektet skal omfatte 3 moduler: 

  • En delutredning som spesifiserer ulike brukergruppers behov for kompetansesenteret som undervisningsarena, basert på fag- og læringsplaner 
  • En delutredning om senteret som arena for utprøving og demonstrasjon av produkter 
  • En delutredning skal se på hvordan senteret kan kobles til eksisterende FoU-aktivitet ved høgskole- og universitetsmiljøene og finne synergier også med eksisterende forsøksanlegg
  • En viktig delutredning er også å arbeide med finansieringsløsninger for etablering av senteret, hvor det forutsettes at det vesentlige bidrag må være statlig finansiering. 

Prosjektet skal levere en samlet utredning som skal tjene som grunnlag for etablering av kompetansesenteret. Tidsrammen for prosjektet er satt til 2017, men målsetningen er å komme langt i alle delutredninger allerede i løpet av 2016. 

undefined Foto: Fra møte i styringsgruppa 2. mai 2017

 

Styringsgruppen består av følgende organisasjoner / institusjoner / bedrifter ....

(dokumenter)

Logo NMBU      Logo RIN

OSLO KOMMUNE Vann- og avløpsetaten 

Norsk Vann

 Logo GVD

VA-forum 3

Hva skriver pressen om prosjektet ...