Medlemmer av VVPs VA-forum

VVPs VA-FORUM 2018

Kort om VANNBRANSJEN vann- og avløpsinfrastrukturen

Gjenanskaffelsesverdien for vann- og avløpsinfrastrukturen er i dag estimert til 500 mrd. kroner. Sektoren leverer drikkevann gjennom 47.000 km hovedvannledninger og 1.600 vannverk, sikrer rene vassdrag og fjorder gjennom 2600 avløpsanlegg, 50.000 km hovedavløpsledninger og overvannsledninger, og ved behandling av 300.000 tonn avløpsslam pr. år. Sektoren favner 6000 ansatte og har årlig investering på 16 mrd. kroner nasjonalt. Det internasjonale markedet er meget stort.

Kritisk infrastruktur

Vann- og avløpsledningene frakter rent vann til husene og forurenset vann bort. Hvis ledningsnettet ikke vedlikeholdes og fornyes raskt nok, oppstår lekkasjer og vannskader og økt risiko for forurenset vann i springen og i naturen. Omlag 30 prosent av drikkevannet lekker i dag ut fra vannledningene. Ca. 60 prosent av avløpsvannet som transporteres til renseanleggene er uønsket «fremmedvann» fra blant annet nedbør og grunnvann, og stadig mer ekstreme nedbørepisoder er en stor utfordring.

- Det er behov for en nasjonal satsing på denne viktige infrastrukturen, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann. – Nye tall viser at investeringene i det kommunale ledningsnettet må økes fra dagens 4,9 mrd. kr per år til 8,1 mrd. årlig, dvs. 66 prosent økning. Vi må sette i gang nå, og ikke overlate problemene og regningen til barn og barnebarn.

Økt sysselsetting

Arbeidet med å fornye ledningsnettet utføres i et tett samarbeid mellom kommunene som oppdragsgivere og private aktører som utførere. En økning på 66 prosent i årlige investeringer vil bidra til vekst og verdiskaping i hele landet. 

- Det er behov for 400 flere ingeniørårsverk for å få gjennomført denne satsingen, forteller Hofshagen. - I en tid hvor det er overtallighet i oljebransjen, kan vannbransjen friste med spennende jobber over hele landet.

Statlig drahjelp

Kvaliteten på ledningsnettet varierer mye fra kommune til kommune, og hver enkelt kommune må ha en plan for langsiktig fornyelsesarbeid. Investeringene på vann- og avløpsområdet finansieres gjennom årlige vann- og avløpsgebyrer, som kommunestyrene vedtar. I 2016 betaler en gjennomsnittshusholdning 8950 kr i vann- og avløpsgebyr, som tilsvarer 25 kr dagen. 

 - Kommunene har ansvaret for å fornye ledningsnettet raskt nok, og innbyggerne betaler prisen, forklarer direktøren i Norsk Vann. – Men vi etterlyser større engasjement fra statlige myndigheters side. Det er blant annet behov for å etablere et forsknings- og teknologiutviklingsfond og et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi, slik at de enorme investeringene i ledningsnettet kan gjøres på en kostnadseffektiv, bærekraftig og innovativ måte.

2013_VVPs VA-forum Bjørvika

Foto: Bjarne Haugland - 12.3.2013 VVPs VA-forum i Bjørvika Konferansesenter

Norge har mye større lekkasjeprosent enn land vi liker å sammenligne oss med, og det er for lav utskiftingstakt på ledningsnettet. Med dagens takt vil det ta over 50 år før vi oppnår tilfredsstillende standard på ledningsnettet. 
I gjennomsnitt forsvinner det 32 prosent av vannet ut i ingenting og skjer det noe galt som gjør at trykket på nettet blir borte, kan drikkevannet bli forurenset.

Nyttige lenker ...

undefined                  Bedre Vann          undefined