Foreningen PDT Norge stiftet med VVP på eiersiden og i styret

posted in: Aktuelt | 0

Bransjen har endelig samlet seg og er enige om etablering av PDT Norge. – Dette vil skyte fart i digitaliseringen av byggenæringen og er et skritt i riktig retning for å få bedre og mer klimaeffektive bygg, sier Jøns Sjøgren, som er leder for styret i PDT Norge.

Et stort skritt for digitalisering av byggenæringen.

De vareproduserende organisasjonene innen byggenæringen har bidratt med grunnfinansieringen og har gått sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om å stifte foreningen. 

– Motivasjonen for etableringen av PDT Norge er å sikre at vi som driver produksjon nå får en felles måte å strukturere og levere produktdata på. Felles datastruktur betyr at vi snakker samme språk og sikrer entydig informasjon om produktenes egenskaper. 

– Vi har gjennom arbeidet i SNK 374 i Standard Norge, laget forslag til PDT’er innenfor flere produktområder. Den viktigste jobben framover blir nå å få på plass en nøytral IT-plattform for utvikling, forvaltning og distribusjon av PDT’ene. Vi inviterer nå hele næringen til å bidra i dette arbeidet. 

Etableringen av PDT Norge har sterk forankring hos myndighetene, som lenge har etterlyst at bransjen må samle seg om en felles løsning. I DiBKs tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet står blant annet følgende: 

«Bedre og lettere tilgjengelig informasjon om byggevarer vil på lengre sikt kunne lette ombruk og styrke sirkulærøkonomi. Markedet har ikke klart å enes om de datamalene som er nødvendige når produktdata skal digitaliseres og være åpent tilgjengelig og deles. DiBK skal bidra inn i ett samarbeid med bygge- og anleggsbransjen rundt utvikling av produktdatamaler». (https://www.regjeringen.no/contentassets/bef58a2b56824de4bedb0d7c0e5d42da/tildelingsbrev-2021-direktoratet-for-byggkvalitet-pdf.pdf)

DiBK applauderer nå dette initiativet som er helt i tråd med deres overordnede føringer. – Dette er et felles løft som alle vinner på og som kan styrke samarbeidet mellom byggenæringen og myndighetene, sier Kari Befring Bjørnstad Fagdirektør Digitalisering hos DiBK. Jeg mener også at dette er et viktig steg for å få til en digital verdikjede som styrker samhandling, og gir en innovativ og bærekraftig byggenæring, fortsetter hun. 

PDT Norge er en nøytral arena som legger til rette for å lettere kunne sammenligne og sortere produkter basert på en felles informasjonsstruktur. – Det skal være like enkelt å velge byggevarer som dekker dine behov, som det er å kjøpe reisebilletter ut ifra ønsker om avreisetidspunkt, transportmiddel osv. Budskapet til alle innkjøpere og bestillere: – For alle som ønsker strukturert vareinformasjon, er dette standarden som dere kan knytte inn i deres tjenester. Når vi tilgjengeliggjør en entydig produktdatamal, håper vi at tredjeparter vil bruke disse for å tilby gode produkter og tjenester til byggenæringen. 

Per Jæger, er både leder for Boligprodusentene og komiteen SN/K 374 i Standard Norge som jobber med PDT’er. Jæger har store forventninger til foreningen: – Vi er strålende fornøyd med at vi endelig får på plass en organisasjon som skal ivareta og sette PDTene ut i livet. Vi ser fram til videre samarbeid for å realisere våre felles mål om standardisert maskinlesbar produktinformasjon, og vi står først i køen for å bli medlem av foreningen. 

Fakta/Bakgrunnsinformasjon: 

PDT er en forkortelse for Product Data Template, som på norsk kan oversettes til en produktdatamal. En PDT er en elektronisk, ikke utfylt datastruktur eller «selvangivelse»/mal over relevante egenskaper for en byggevare. 

PDT Norge er en nøytral forening som har til formål å fremme standardisering og utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT). 

Organisasjonene som stiftet foreningen er Byggevareindustrien, Elektroforeningen, Norske Trevarer, Treindustrien, VA og VVS produsentene VVP og VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi. 

Styret i PDT Norge består av: 

 • Jøns Sjøgren, Byggevareindustrien 
 • Frank Jaegtnes, Elektroforeningen 
 • Trond Magnar Unhammer, Norske Trevarer 
 • Bjarne Hønningstad, Treindustrien 
 • Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP 
 • Jon Dehli, VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi 
 • Kari Befring Bjørnstad, Direktoratet for byggkvalitet 

For flere spørsmål kontakt 

 • Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP: 958 48 966 
 • Jøns Sjøgren, Byggevareindustrien: 901 38 762
 • Frank Jaegtnes, Elektroforeningen: 920 45 716 
 • Hilde Widerøe Wibe, Norske Trevarer: 481 31 153 
 • Thor Lexow, VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi: 413 28 908 
 • Heidi Finstad, Treindustrien: 976 02 543 

For mer informasjon www.pdtnorge.no / http://www.vavvs.no/mer-om-vvp/pdt-norge/