26.11.2019 Vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsinfrastruktur ble formelt stiftet som aksjeselskap den 26.november 2019. Bak dette selskapet står nå en samlet vannbransje som vil utvikle et felles senter som skal ha fokus på fremtidsrettet teknologi og håndtering av vann over og under bakken.

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for et formidabelt kompetanseløft for at Norge som nasjon skal kunne få løst utfordringene med vann- og avløpsinfrastrukturen på en kostnadseffektiv, bærekraftig og innovativ måte. Målet er å få etablert et nasjonalt kompetansesenter på campus NMBU, der både studenter og ansatte i bransjen skal kunne få nødvendig kompetanseheving. Hensikten er også at senteret skal kunne benyttes av forskningsmiljøer, teknologileverandører, entreprenører og andre for uttesting av ny teknologi og nye metoder. Norskutviklet teknologi og kompetanse innen vann- og avløpsinfrastruktur vil kunne ha et stort marked internasjonalt, dersom vi lykkes med en nasjonal satsing.

Aksjetegning

Selskapets aksjekapital er NOK 1 000 000 fordelt på 10 000 aksjer.
Aksjenes pålydende er NOK 100 og tegnes til kurs NOK 100 for hver aksje, til sammen NOK 1 000 000.
Av kapitalinnskuddet benyttes inntil NOK 20 000 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger. Aksjetegningen skjer ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet. Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen: 

 • Norsk Vann BA  3503 aksjer
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1500 aksjer
 • Bærum kommune 1500 aksjer
 • VA og VVS produsentene VVP 571 aksjer
 • Rørinspeksjon Norge (RIN) 571 aksjer
 • MEF Service 571 aksjer
 • RIF Service 571 aksjer
 • Norske Rørgrossisters Forening (NRF) 571 aksjer
 • Basal AS 571 aksjer
 • Den norske arbeidsgruppe i SSTT 571 aksjer

Selskapets styre:

 • Sigurd Grande (styreleder) – varamedlem Magnar Sekse 
 • Yngve Wold– varamedlem Ingun Tryland 
 • Live Johannessen – varamedlem Knut Bjarne Sætre 
 • Lars Atle Holm – varamedlem Hans Christian Sundby
 • Bjarne Haugland– varamedlem Terje Reiersen 
 • Peer-Christian Nordby – varamedlem Borghild Folkedal 
 • Ari Soilammi– varamedlem Finn Bangsund 

Valgkomite

Selskapets valgkomite fram til første ordinære generalforsamling skal være –

 • Thomas Breen (leder)
 • Julie Brodtkorb
 • Øystein Johnsen
Bildet: Stiftelsen ble formelt gjennomført på vegne av eierne av prosjektleder Sjur Tveite (t.v.) og advokat Svein Haaland.

Enorm klimautfordring

For å fullføre prosjektet trengs 17,5 millioner til fra storsamfunnet. Resten av midlene stiller næringen med. Leverer regjeringen de resterende kronene, kan det vise seg å bli en av det mest lønnsomme investeringene på neste års statsbudsjett.

Her er hvorfor:

Norge står overfor en kjempeutfordring dersom vi skal rekke å tilpasse oss et varmere og våtere klima. I løpet av få tiår kommer nedbørsmengden til å øke med 20 prosent. Våtere vær vil legge et massivt press på et allerede nedslitt og overbelastet vann- og avløpsnett.

Hvert år koster overvann samfunnet 1,6 til 3,6 milliarder kroner, ifølge det offentlig oppnevnte Overvannsutvalget. Samme utvalg anslår at prislappen kan komme til å doble seg i løpet av kort tid.

Med andre ord har Norge et stort behov for raskt å investere i vann- og avløpssystemer som kan ta unna større nedbørsmengder og rask snøsmelting. Alternativet blir å lempe stadig mer vann inn i stadig flere kjellere, og betale en økende regning for skader på hus, eiendom og samfunnsmessig infrastruktur.

Etterslepet vokser

Men å oppgradere vann- og avløpsnettet vil også koste. Etterslepet er stort, og faktisk voksende. Investeringsbehovet for kommunalt eide vann- og avløpsanlegg i Norge er for perioden 2016-2040 beregnet å være 280 mrd. kr, hvorav ledningsnettet utgjør 236 mrd. kr. (Kilde: Norsk Vann, 2017)

Fornyelsen av vannledningsnettet de siste årene ligger på 0,70 prosent årlig og for avløpsledningsnettet 0,61 prosent årlig, men må økes med om lag 50 prosent årlig for å unngå en ytterligere forfallsutvikling. Både kommuner og staten ser at investeringstempoet må opp.

Det er i dette bildet kompetansesentret for vann kommer inn. Erfaring – eller brente fingre – viser at førsamfunnet skal i gang med store investeringer i kritisk infrastruktur, at det lønner seg å forske på og teste ut nye teknologiske løsninger. Venter vi til et nytt ledningsnett er lagt, risikerer vi å måtte gjøre dobbelt arbeid.

Kunnskap sparer penger

Kunnskapen vi vil utvikle ved et nytt kompetansesenter kommer til å spare Norge for store beløp når vi skal i gang med milliardinvesteringer i vann- og avløpssystemet.

Ny teknologi vil kunne gjøre det mulig å redusere vannsvinn, sikre mer effektiv rensing, heve vannkvaliteten og gi kunnskap om hvordan man kan bygge ut et moderne ledningsnett på en effektiv måte.  Med andre ord vil en investering på 20 millioner ikke bare betale seg, men i praksis spare samfunnet for betydelige beløp i årene som kommer.

Vann er en av våre aller mest kritiske ressurser. Vi har mer enn nok i dette landet, men skal vi sørge at vannet forblir en ressurs mer enn et problem, må vi investere i morgendagens teknologi. Sammenlignet med milliardutgiftene vi allerede betaler for overvannsskader, og ikke minst med behovet for investeringer i nytt vann- og avløpsnett, fremstår bevilgningene til et vannkompetansesenter som en nesten latterlig lønnsom investering.

Fakta – Nasjonalt senter for vanninfrastruktur:

 • Et initiativ drevet frem av en samlet norsk vannbransje
 • Begrunnet av over 200 mrd. kr. i oppgraderingsbehov og vedlikeholdsetterslep på ledningsnettet fram mot 2040
 • Skal svare på behovet for økt kompetanse, forskning, utvikling og utprøving av ny teknologi knyttet til det kommunale ledningsnettet og håndteringen av overvann
 • Etableres som permanent senter på Ås i Akershus – hovedbygg (900 m2) med kurslokaler og VA-infrastruktur for helårs drift, samt et 5 dekar fullskala felt for testing og trening på lekkasjesøk
 • Eierskap med bred forankring i vannbransjen – de store kommunene, Norsk Vann, NMBU, RIN, VVP, RIF, MEF, Basal, NRF og SSTT
 • Tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sikrer koblinger mellom utdanning, forskning og praktisk anvendelse
 • Samlet finansieringsbehov estimert til 44 mill. kr. eks. mva.
 • Et spleiselag mellom staten, kommunene og private aktører
 • I budsjettavtalen for 2018 mellom regjeringen og støttepartiene bevilget Stortinget 2,5 millioner kroner til å igangsette arbeidet med et kompetansesenter for vann- og avløp ved Norges miljø og biovitenskaplige universitet på Ås (NMBU).
 • Planlagt åpning 2021

Sentrale støttespillere ved etableringen av senteret … 

Styringsgruppen for etableringen av senteret har bestått av følgende organisasjoner / institusjoner ….

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Hva skriver pressen