PDT Norge
17.3.2021 PDT Norge etableres som forvaltningsorganisasjon for digitale produktdatamaler

Bakgrunn 

Skal vi nå de nasjonale og internasjonale klimamålene, må vi redusere klimagassutslippene fra bygg og byggenæringen. I Norge står byggsektoren for om lag 40 prosent av energibruken og en stor del av ressursbruken og avfallsmengden. De største gjenstående utslippene er knyttet til selve byggeaktiviteten, som produksjonen av materialer og transport. Byggevarene utgjør over 80 prosent av utslippene fra sektoren. 

En overgang til en mer sirkulær byggenæring vil kreve mer bærekraftige materialer, ombruk og materialgjenvinning. For å dokumentere at bygg og byggematerialer oppfyller kravene, må man vite hva man måler og hvordan. Et betydelig bidrag til en sirkulær byggenæring er derfor at det utvikles et felles system for hvordan egenskapene til byggevarer entydig dokumenteres. Digitalisering, maskinlesbar produktdokumentasjon basert på standarder og felles spesifikasjoner er en forutsetning for å lykkes. 

Løsningen ligger i å utarbeide såkalte produktdatamaler, PDT.  I dag er produktinformasjon for varer til bygge- og anleggs- bransjen i stor grad basert på papir eller pdf’er. Det finnes varedatabaser, men ulike varedatabaser og regneark bruker forskjellige datastrukturer og klassifikasjoner. Dette gjør det utfordrende og kostnadskrevende å oppdatere og forvalte informasjonen. 

 • Boligprodusentenes Forening krever maskinlesbar produktinformasjon innen 2022 
 • BNL leverte før jul rapporten Digitalt Veikart 2.0 som konkluderte med at etablering av en PDT organisasjon for utarbeidelse, forvaltning og distribusjon av produktdatamalene er helt nødvendig om vi skal klare å få maskinlesbare, entydige egenskaper på produktene.
 • Bruken av BIM er en viktig del av Statsbyggs arbeid med digitalisering av bygninginformasjon. Statsbygg har stilt krav til bruk av BIM i alle prosjekter siden 2011 og har utviklet et eget kravsett for BIM-leveranser. Statsbygg ser også på hvordan de kan ta i bruk egenskaper fra standardiserte Product Data Templates (PDT) for entydig angivelse av verdier på objekter.

Med bakgrunn i de varslede kravene fra myndigheter og kunder i hele næringen til standardisert, maskinlesbar produktinformasjon, har en arbeidsgruppe siden september 2020 jobbet for å utarbeide et beslutningsunderlag for å etablere en forvaltningsorganisasjon for produktdatamaler i Norge. 

Gruppen har bestått av: 

 • Byggevareindustrien, Jøns Sjøgren 
 • Elektroforeningen, Frank Jaegtnes 
 • Norske Trevarer, Halvard Høilund-Kaupang, Hilde Widerøe Wibe 
 • Treindustrien, Heidi Finstad 
 • VA og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland 
 • VKE Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, Thor Endre Lexow  

Målsetning

For å ivareta samfunnets og byggenæringens interesser i å tilgjengelig gjøre produktegenskaper på en enhetlig, standardisert og maskinlesbar måte, etableres det en ny organisasjon, PDT Norge. PDT Norge skal ta ansvaret for å utvikle, forvalte og distribuere relevante produktdatamaler (PDT-er) iht ISO EN 23386 og ISO EN 23387.* 

PDT Norge skal: 

 • være en nøytral not-for-profit organisasjon som eies/drives/forvaltes i fellesskap av aktørene i byggenæringen (og myndigheter) 
 • identifisere og konkretisere markedskravet og kundebehov om å levere maskinlesbar produktinformasjon 
 • koordinere arbeidet med produktdatamaler med tilsvarende initiativ i Norden og Europa 
 • sørge for at det kommer på plass en IT-plattform for utvikling, forvaltning og distribusjon av PDTer 
 • ivareta både store og små bedrifter og prinsipper om like muligheter og konkurransevilkår 
 • rasjonalisere arbeidet og redusere kostnaden ved å levere digitale produktdata 

*Standarder for PDT, NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387 

Det har i flere år vært arbeidet med standarder for hvordan man skal utvikle produktdatamaler. I 2020 ble standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387 ferdig, og disse danner grunnlaget for aktivitetene i PDT Norge. Med disse to standardene vil alle aktører kunne dele de samme pålitelige, maskinlesbare egenskaper, definisjoner og objekter.  Det vil gjøre BIM-prosessene mer effektive og informasjonsutvekslingen mer pålitelig ved å sikre kvalitet og helhet i beskrivelser av bygg og anlegg.

 • NS-EN ISO 23386 beskrives arbeidsprosessen for å opprette og vedlikeholde egenskaper i sammenkoplete dataordbøker
  • Sikre kvalitet i utveksling av data mellom ulike aktører og i ulike verktøy
  • Verktøy kan være …
   • digitale modeller
    (strukturert data, geometri og dokumentasjon)
   • digitale produktkonfiguratorer
   • interne PIM-systemer
   • FDV-systemer
   • m.m.
 • NS-EN ISO 23387 viser konsepter og prinsipper for hvordan datastrukturen for produktdatamalene skal være.
  • Beskriver prinsipper og struktur for datamaler som beskriver egenskaper til objekter
  • Utviklet for å støtte digitale prosesser for informasjon om enhver type objekt
   • generisk eller fysisk
   • som representerer et produkt og sammensatt produkt
   • bygningselement
   • rom
   • osv.

Medlemmer av PDT Norge 

Det er viktig å ha bred forankring i næringen i arbeidet med produktdatamaler. Det legges opp til å invitere andre bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner, offentlige byggherrer og myndighetsorganer til å bli medlemmer. 

– Gjennom opprettelsen av PDT Norge tar byggenæringen et viktig steg for å få til en digital  verdikjede som styrker samhandling, og gir en innovativ og bærekraftig byggenæring, sier Kari Befring Bjørnstad, fagdirektør for digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet. 

– Dette er et felles løft som alle vinner på og som kan styrke samarbeidet mellom byggenæringen og myndighetene, sier hun. 

Internasjonalt samarbeid 

PDT arbeidet baserer seg på internasjonale harmoniserte standarder samt lokale tilpasninger. Det er derfor naturlig å tenke internasjonalt samarbeid ved etablering av PDT Norge. Standardene som brukes for utarbeidelse og vedlikehold av PDTer er de internasjonale standardene: 

 • • NS/EN/ISO 23386 – Prosessen for å få egenskapene inn i en PDT 
 • • NS/EN/ISO 23387 – Datamodellen  

Interimsstyret

 • Byggevareindustrien – Jøns Sjøgren
 • Elektroforeningen – Frank Jaegtnes
 • Norske Trevarer – Trond Magnar Unhammer (Nordan AS )
 • Treindustrien – Bjarne Hønningstad (Moelven Wood AS)
 • VVP – Bjarne Haugland
 • VKE – Jon Dehli (Flexit AS)
 • Dibk – Kari Befring Bjørnstad