Medlemsinformasjon fra PDT Norge

PDT NORGE har gjennomført en rekke arbeidsmøter for å identifisere og konkretisere myndighetskrav til
produktdokumentasjon og rapportering, og markedskrav/kundebehov til maskinlesbar
produktinformasjon. Dette arbeidet inkluderer samarbeid med Standard Norge rundt digitalisering av
etterspurte produktegenskaper definert i norske og internasjonale produkt- og teststandarder.
PDT NORGE har involvert seg i Sveriges PDT-initiativ, «Öppen tilgang till digitala datablad for produktegenskaper baserat på datamallar», og vi har tilbudt dem tilgang til vår løsning og kompetanse for at de skal få et godt grunnlag før de beslutter strategi for «PDT Sverige».
Gjennom året har PDT NORGE bidratt på andres seminarer og avholdt egne medlemsmøter/seminarer for å
gjøre PDT Norges arbeide kjent og motivere næringen for å bli med på arbeidet og ta produtdatamaler
i bruk.

Kort oppsummert har PDT NORGE i 2023 vist at bransjens ekspertgrupper kan levere PDTer på en teknisk
plattform som fungerer bra. Vi har vist at PDTer blir tatt i bruk i EFOBasen og at EL-produsenter/-
leverandører tilgjengeliggjør produktdata (PDSer) i henhold til PDTene. Med dette tar vi rollen i
digitalisering av byggenæringen som en viktig byggestein i den digitale grunnmuren skissert i
BNLs Digitale Veikart fra 2020.

DiBK er en sentral premissgiver for vårt arbeid da bransje-PDTer blir vurdert som muliggjører for
digitalisering og effektivisering av myndighetsrapportering, kontroll av etterlevelse av krav og
effektivisering av tilsynsprosesser. Dette er en vesentlig faktor som motiverer for å øke tempoet i
PDT-arbeidet. Vi ser blant annet at myndighetskrav og EU-krav knyttet til bærekraft og klima og
medfører kostbare manuelle prosesser som raskt bør digitaliseres og understøttes av åpen
tilgang og fri flyt av data.

Vi som jobber i det daglige arbeidet med PDT Norge er takknemlige for engasjementet som
medlemmene har vist i 2023 og oppfordrer alle til å bidra til at flere engasjerer seg i dette viktige
arbeidet!

Prioriterte oppgaver 2024

PDT utvikling.
I 2024 vil PDT NORGE ha høyt fokus på å støtte arbeidet i de eksisterende ekspertgruppene og bidra til at
det etableres flere. Dette arbeidet inkluderer kvalitetskontroll og publisering, drift og vedlikehold
av PDT Norge løsningen/APIet, i tillegg til å produsere dokumentasjon og veiledere for å kunne gi
god brukerstøtte til alle involverte.
PDT NORGE vil også jobbe tett med buildingSMART for å identifisere synergier i deres arbeid med
produktegenskaper i buildingSMART Data Dictionary. Her vil det finnes muligheter for å
nyttiggjøre oss av tilsvarende arbeid som blir gjort utenfor Norge, og vi vil kunne få delt vårt
arbeid med andre.
PDS utrulling.
PDT NORGE skal bidra til pilotering av bruk av PDTene i samarbeid med aktører i verdikjeden,
systemleverandører og varedatabaser for å få etablert ende-til-ende scenarier som svarer på
brukerbehov og krav til informasjonsflyt.
Samarbeid med Standard Norge
Arbeidet påbegynt i 2023 med Standard Norge vil videreføres ved at vi sammen piloterer bruk av
plattformen i deres forvaltning av produktstandarder. Vi håper at praktisk erfaring med
forvaltning av standardiserte produktegenskaper kan spilles inn til CEN, slik at man på sikt får
prinsipper for etablering av standardiserte produktegenskaper i henhold til ISO innarbeidet i
standardiseringsarbeid.
Sameksistens med andre klassifiseringer.
PDT NORGE vil i 2024 jobbe videre med en effektiv prosess mot ETIM for endringer og innspill. Mye innhold
fra ETIM kan benyttes som den er, men annet innhold må endres for å tilfredsstille kravene i
dataordboken og vi ønsker en forutsigbar prosess for å håndtere dette. Vi vil også inkludere
andre relevante klassifikasjoner ved behov.
Myndighetsrapportering, Byggevareforordning – CPR Acquis og Digitale Produktpass
Vi vil utvide samarbeid med DiBK og delta i prosjekter hvor PDTer er relevant og hvor vi kan bidra
med kompetanse og potensielt tilby PDT Norges plattform som arbeidsverktøy. Der det er
relevant vil vi også bidra i arbeidsgrupper i standardiseringsarbeid, spesielt relatert til Digitale
Produktpass.
PDT SE – Utredningsprosjekt
PDT NORGE vil fortsette å delta i prosjektet «Oppen tilgang till digitala datablad for produktegenskaper
baserat på datamallar». Vi ønsker å se på muligheter for samarbeid rundt en felles åpen
dataordbok og vi vil tilby PDT Norges plattform for pilotering.
2024 ser ut til å bli et travelt år for PDT Norge og vi planlegger for å jobbe med en
forretningsmodell som gir muligheter for å få flere hender i arbeid i en robust
forvaltningsorganisasjon som jobber på vegne av bransjen.

Les mer på https://www.pdtnorge.no/